French std.690V aR

045UR3S2500B

ULTRA-FAST FUSE
2500A 450V SIZE 33-R aR
SQUARE BODY
253.80

060UR3S1800B

ULTRA-FAST FUSE
1800A 600V SIZE 33-R aR
191.16

060UR3S1600B

ULTRA-FAST FUSE
1600A 600V SIZE 33-R aR
176.04

069UR3S1400B

ULTRA-FAST FUSE
1400A 690V SIZE 33-R aR
158.76

069UR3S1250B

ULTRA-FAST FUSE
1250A 690V SIZE 33-R aR
146.88

069UR3S1000B

ULTRA-FAST FUSE
1000A 690V SIZE 33 aR
135.00

069UR3S0900B

ULTRA-FAST FUSE
900A 690V SIZE 33 aR
117.72

060UR1S0900B

ULTRA-FAST FUSE
900A 600V SIZE 31 aR
114.48

069UR3S0800B

ULTRA-FAST FUSE
800A 690V SIZE 33 aR
110.16

069UR2S0800B

ULTRA-FAST FUSE
800A 690V SIZE 32 aR
105.84

069UR1S0800B

ULTRA-FAST FUSE
800A 690V SIZE 31 aR
102.60

069UR3S0700B

ULTRA-FAST FUSE
700A 690V SIZE 33 aR
106.92

069UR1S0700B

ULTRA-FAST FUSE
700A 690V SIZE 31 aR
96.12

069UR3S0630B

ULTRA-FAST FUSE
630A 690V SIZE 33 aR
96.12

069UR1S0630B

ULTRA-FAST FUSE
630A 690V SIZE 31 aR
88.56

069UR1S0550B

ULTRA-FAST FUSE
550A 690V SIZE 31 aR
82.08