French std.1250V aR

095UR3S1100B

ULTRA-FAST FUSE
1100A 950V SIZE 3 aR
95.00 178.20

110UR2S0800B

ULTRA-FAST FUSE
800A 1100V SIZE 72 aR
131.76

110UR1S0630B

ULTRA-FAST FUSE
630A 1100V SIZE 71 aR
113.40

PSR071FL0400

ULTRA-FAST FUSE
400A 1250V SIZE 71 aR
242.00

125UR0S0125B

ULTRA-FAST FUSE
125A 1250V SIZE 0 aR
61.56